Tekstgrootte

Stichting Vrienden van het WOCB


vrienden wocb

Indeling

Algemene informatie »
Beleidsplan »
Doelstelling »
Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2017
Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2016
Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2015
Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2013
Activiteitenverslag »

Financiën »Algemene informatie

Naam

Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.

Fiscaalnummer

8504.33.691

Contactgegevens

Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB)
A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Telefoon: 020 – 644 99 36
website:wocbuitenveldert.nl »

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: M.A. Turel
Penningmeester: L.G. Voorzanger
Lid: R. van Wegberg


Beleidsplan 2013


1 Inleiding

De stichting vrienden van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, hierna kortweg genaamd "de stichting". Zij heeft als belangrijkste doelstelling middelen te vergaren en te beheren om specifieke projecten van het WOCB/wijkraad mogelijk te maken die anders door gebrek aan financiële middelen niet van de grond kunnen komen Dit dient dan te geschieden door het verwerven van giften vanuit particuliere bron.

2 Onderwerpen i.h.a.

De bestuurlijke activiteiten hebben betrekking op het onderzoeken en starten van mogelijk nieuwe projecten die het WOCB wil uitproberen ten behoeve van de inwoners van Buitenveldert (incl. het gebied van de Zuidas) alsmede de Prinses Irenebuurt (dus veelal van tijdelijke aard).
Maar zij kunnen net zo goed betrekking hebben op activiteiten waarvan de lokale politiek als subsidiegever van mening is, dat de bedoelde activiteit principieel nooit door hen gesteund kan worden. Zoals bij belangenbehartiging van bewoners waarbij soms tegen de aspiraties van de gemeente (of andere overheden) wordt ingegaan. Hierbij kan de bijdrage ook voor een langere periode dan één jaar gelden.

3 Onderwerpen voor '14 en '15 i.h.b.

Het stichtingsbestuur moet voldoende leden met een verscheidene en relevante maatschappelijke achtergrond tellen, dat vraagt nog aandacht. De thema's waarvoor bestuursleden en onze externe ervaren adviseur voor op pad gaan, moeten primair door de wijkraad van het WOCB worden bepaald. Daarmee en daarna kan de stichting proberen hier steun voor te verwerven, in natura of in financiële vorm. Daarbij kan de stichting nog met de wijkraad en het dagelijks bestuur van het WOCB meedenken om de huidige organisatie of financiering van de activiteiten, effectiever en efficiënter op te zetten. Een gesprek met medewerkers van Delta Lloyd voorjaar 2012 bood op een aantal punten al meerdere openingen..

Concrete onderwerpen voor op te starten activiteiten (of pilots daarvoor) zijn nog nader in te vullen, het meeste daarvan blijkt op het terrein van de culturele commissie van het WOCB te liggen. De projecten moeten voor een belangrijk deel als doelstelling hebben om ouderen zoveel mogelijk uit een isolement te houden, zodat zij mede daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Daarnaast zijn er minstens twee activiteiten met een algemener belang en waar de belangen met die van lokale overheden verschillen, daar is dus feitelijk structurele financiering uit niet overheidsbron voor nodig. Het gaat hier met name om de WOCB commissie Ruimtelijke ordening en de commissie vliegtuighinder van het WOCB.
Het inmiddels in gang gezette informatieproject om onze activiteiten volledig openbaar te maken is, om activiteiten en 'donaties' op de website te publiceren.Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verwerven van middelen voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2017

Van de Commissie Ro&Lo (Ruimtelijke Ordening & Leefomgeving WOCB) van het Wijk Ontmoetingscentrum Buitenveldert, ontving onze stichting in december een formeel verzoek voor een bijdrage groot € 3.000,- ter mede financiering van drie door deze commissie in het boekjaar 2018 te organiseren thema bijeenkomsten over de toekomst van Buitenveldert. Dit verzoek is in behandeling genomen en ons bestuur verwacht dat hierover begin komend jaar een besluit over kan worden genomen.
Aangezien in 2017 geen andere aanvragen voor financiële bijdragen zijn ontvangen, kon de gedurende het verslagjaar verkregen opbrengsten, na aftrek van de gebruikelijke kosten worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het vermogen is hierdoor gestegen met € 1.461,15 tot een totaal bedrag van € 8.351,76.

De inkomsten uit ons statiegeldbusje bij de vestiging van Albert Heijn, Gelderlandplein te Amsterdam beliepen een totaalbedrag van € 1.520,55. (2016 € 1.710,35) De geringe teruggang in de opbrengsten van € 189,70 kan volledig worden toegeschreven aan het na ijlende effect van de problemen met ons statiegeldbusje bij AH in 2016 Met Albert Heijn is naar een blijvende oplossing van de problematiek gezocht en gevonden. Wij zijn het management van AH zeer erkentelijk voor de goede hulp die hierbij werd geboden.
Van donateurs zijn in het verslagjaar geen bijdragen ontvangen. (2016 € 25,-) De kosten (uitsluitend door de ING bank in rekening gebracht) bedroegen € 61,27 (2016 € 104,80).

Evenals de afgelopen boekjaren hebben de bestuursleden hun werkzaamheden op vrijwillige basis verricht en ook geen onkosten in rekening gebracht.
Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37 en een rentedragende kwartaalspaarrekening, waarop momenteel geen saldo meer wordt aangehouden omdat de rentevergoeding door deze bank ingaande het 4e kwartaal op nihil is gesteld.
Door de Belastingdienst is onze stichting erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nr. 8504.33.691.


Resultaatberekening over het verstreken boekjaar:

Banksaldo per 31-12-2017


€ 8.366,85
Vorderingen:


-,-
Schulden:


15,09 ./.
Stichtingsvermogen per 01-01-2017


6.890,61./.

-----------------
Resultaat:1.461,15

========
Specificatie van de opbrengsten:
Bankrente 1e, 2e en 3e kwartaal

€ 1,87

Opbrengsten statiegeldbusje Albert Heijn

€ 1.520,55
--------------

Totaal

€ 1.522,42

========

Kostenspecificatie:
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal

€ 46,18

Nog in rekening te brengen kosten 4e kwartaal

€ 15,09

--------------

Totaal

€ 61,27

========

Stichtingsvermogen per 31-12-2017:€ 8.351,76

========Toelichting:

Door de bestuursleden zijn geen kosten voor door hen verrichte werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd.
Voor het voeren van de administratie zijn geen kosten door derden aan de stichting in rekening gebracht. Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft geen accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats gevonden.
Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2016

Onze stichting heeft gedurende het afgelopen boekjaar van de Stichting “Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert” (WOCB) geen aanvraag ontvangen voor een bijdrage in de exploitatie kosten. Daardoor kon de netto opbrengst in zijn geheel worden toegevoegd aan het eigen vermogen van onze stichting. Het vermogen is hierdoor gestegen met € 1.638,98 tot een totaal bedrag van € 6.885,44

De opbrengsten uit het statiegeldbusje bij de vestiging van Albert Heijn aan het Gelderlandplein beliepen een totaalbedrag van € 1.710,35. (2015 € 2.664,90) Een daling van € 954,55 ( ongeveer 35%) Dit is veroorzaakt doordat door de verbouwing bij AH het busje al sinds geruime tijd in het ongerede is geraakt. Met Albert Heijn wordt naar een blijvende oplossing van de problematiek gezocht.

Van donateurs is in totaal € 25,- aan donaties ontvangen. (2015 € 35,10)
De kosten (uitsluitend door de ING bank in rekening gebracht) bedroegen € 104,80 (2015 € 101,55).

Evenals de afgelopen boekjaren hebben de bestuursleden hun werkzaamheden op pro deo basis verricht.

Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37 en een rentedragende kwartaalrekening. Door de Belastingdienst is onze stichting erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nr. 8504.33.691.


Resultaatberekening over het verstreken boekjaar:Vermogen per 01-01-2016€ 5.246,46
Banksaldo per 31-12-2016


6.910,96

-----------------

€ 1.664,50 +
Nog niet in rekening gebrachte bankkosten 4e kwartaal 201626,15 ./.
Nog te ontvangen rente ING Bank 4e kwartaal 20160,63 +

-----------------
Stichtingsvermogen per 31-12-2016€ 1.638,98


Specificatie van het resultaat:
Ontvangsten:
Giften van donateurs:


€ 25,-
Opbrengsten statiegeldbusje Gelderlandplein


1.710,35
Ontvangen rente ING Bank


7,82 ( t/m 3e kw. 2016)
Nog te ontvangen rente


0,63
-----------------
Totaal:


€ 1.743,80


Uitgaven:
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal 2016€ 78,65
Nog te betalen bankkosten 4e kwartaal 201626,15

-----------------
Totaal:€ 104,80


Recapitulatie van het resultaat:
Stichtingsvermogen per 01-01- 2016


€ 5.246,46 ./.
Stichtingsvermogen per 31-12- 2016


€ 6.885,44
-----------------
Netto vermogenstoename


€ 1.638,98
============

Toelichting:
Door de bestuursleden zijn geen kosten voor door hen verrichte werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd. Voor het voeren van de administratie zijn geen kosten door derden aan de stichting in rekening gebracht. Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft geen accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats gevonden.Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2015

Onze stichting heeft gedurende het afgelopen boekjaar van de Stichting “Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert” (WOCB) geen aanvraag ontvangen voor een bijdrage in de exploitatie kosten. Daardoor konden de netto opbrengsten in zijn geheel worden toegevoegd aan het eigen vermogen van onze stichting. Hierdoor is het vermogen gestegen met € 2.598,45 tot een totaal bedrag van € 5.246,46

De opbrengsten uit het statiegeldbusje bij de vestiging van Albert Heijn aan het Gelderlandplein beliepen een totaalbedrag van € 2.664,90. (2014 € 2.104,80) Een stijging van € 560.10 (bijna 27%)

Van donateurs zijn in totaal € 35,10 aan donaties ontvangen. Dit was in 2014 € 200,-
De kosten (uitsluitend door de ING bank aan ons in rekening gebracht) bedroegen € 101,55.

Evenals de afgelopen boekjaren hebben de bestuursleden hun werkzaamheden op pro deo basis verricht.

Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37. Door de Belastingdienst is onze stichting erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nr. 8504.33.691.

Resultaatberekening over het verstreken boekjaar:

Vermogen per 01-01-2015€ 2.648,01 ./.
Banksaldo per 31-12-2015


5.272,31 +
Nog niet in rekening gebrachte bankkosten 4e kwartaal 201525,85 ./.

-------------
Vermogenstoename€ 2.598,45
Resultaatberekening:


Ontvangsten:


Giften van donateurs:


€ 35,10
Opbrengsten statiegeldbusje Gelderlandplein


2.664,90 +


Totaal:


€ 2.700,-


Uitgaven:
Nog te betalen bankkosten 4e kwartaal 2015€ 25,85
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal 201575,70
Totaal:€ 101,55 ./.
Stichtingsvermogen per 01-01-2015


€ 2.648,01


Stichtingsvermogen per 31-12- 2015


€ 5.246,46

Toelichting: Door de bestuursleden zijn geen kosten voor door hen verrichte werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd. Voor het voeren van de administratie zijn geen kosten door derden aan de stichting in rekening gebracht. Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft geen accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats gevonden.

Verslag van de penningmeester - Boekjaar 2013

De Stichting “Vrienden van het WOCB” heeft in het verstreken verslagjaar één uitkering gedaan ten laste van het eigen vermogen van onze stichting namelijk aan de "Vereniging Milieu Defensie" te Amsterdam.

Vanuit onze zusterorganisatie het “Wijkontmoetingscentrum WOCB” is in het verslagjaar geen aanvraag voor een financiële bijdrage ontvangen.

Het bestuur van onze stichting heeft daarom besloten de gerealiseerde netto vermogenstoename ad € 1084,25 aan het stichtingsvermogen toe te voegen.

Wij verwachten dat in het jaar 2014 wel aanvragen voor bijdragen zullen worden ontvangen.

Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37.

Resultaatberekening over het verstreken boekjaar (*):

Banksaldo per 01-01-2013€ 2.355,07
Banksaldo per 31-12-2013


3.459,87 ./.
Nog niet in rekening gebrachte bankkosten 4e kwartaal 201320,55 ./.

-------------
Vermogenstoename€ 1.084,25
Resultaatberekening:


Ontvangsten:


Giften van donateurs:


€ 145,-
Opbrengsten statiegeldbusje Gelderlandplein


1.128,45


Totaal:


€ 1.273,45


Uitgaven:
Nog te betalen bankkosten 4e kwartaal 2012€ 20,39
Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal 201361,26
Donatie Vereniging Milieu Defensie87,-


Totaal:€ 168,65 ./.


Crediteuren
ING inz. Bankkosten 4e kwartaal 2013€ 20,55 ./.


Netto resultaat


€ 1.084,25
Stichtingsvermogen per 01-01-2013


€ 2.334,68


Stichtingsvermogen per 31-12- 2013


€ 3.418,93

Toelichting:

Door de bestuursleden zijn geen kosten voor door hen verrichte werkzaamheden gedurende het verslagjaar gedeclareerd. Voor het voeren van de administratie zijn geen kosten door derden aan de stichting in rekening gebracht. Gelet het geringe eigen vermogen van de stichting heeft geen accountantsonderzoek over de resultaten van het verslagjaar plaats gevonden.

Onze stichting is door de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register.
(Algemeen Nut Beogende Instelling onder nr. 8504.33.691)
Activiteitenverslag 2015

In 2015 is 2 keer vergaderd. In het verslagjaar is opnieuw gebleken, dat alleen uitgewerkte projectplannen een kans maken op mogelijke sponsoring. Mede op basis van discussies met het bestuur van het WOCB is besloten om slechts bestaande werving voort te zetten en voor het overige ‘pas op de plaats’ te maken.

Gebleken is verder dat diverse aanvragen voor subsidiering door onze stichting beter via de reguliere financiering van het WOCB kon geschieden, omdat daar althans voor dit moment voldoende fondsen voor aanwezig waren.

De rapportering van activiteiten en financiering op de website van het WOCB is aangepast, mede in verband met de eisen die door de belastingautoriteiten worden gesteld aan organisaties die de ANBI status hebben.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden. In 2016 zal hieraan uitbreiding worden gegeven. Tevens zullen in overleg met het bestuur WOCB en SBB nadere plannen worden uitgewerkt.

Andere activiteiten betroffen:Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.